4°C Niedzica
- +
Kontakt

Ogłoszenie Rady Nadzorczej – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem
państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125) oraz § 22 ust. 3 pkt 2 w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Członka Zarządu Spółki

Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie
Spółki w Niedzicy, ul. Widokowa 1, Sekretariat Spółki, pok. 14, w godzinach od 08:00 do 14:00 lub
wysyłać listem poleconym na adres Spółki: ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica w terminie do dnia
2 lipca 2024 r. do godz. 14:00. Zgłoszenia przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną
do Spółki w terminie określonym w zdaniu poprzednim